Thông tin cổ đông / Thông báo cổ đông

Công văn của Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước

17/10/2017

Công văn của Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước

Công văn của UBCKNN về việc đã nhận đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Danapha

Thông báo về việc thay đổi nhân sự

12/10/2017

Thông báo về việc thay đổi nhân sự

Thông báo về việc thay đổi Người phụ trách Bộ phận Quản lý cổ đông và Chuyển nhượng cổ phần


XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.